Search Tags for season

Time to get ready for the next season!✊🏼
Autumn in Kong U: Fall-ing for you “Can you hear the autumn leaves falling in the rain Can you hear the yellow fawns singing love song And can you hear, when Autumn comes, comes loving and tenderness Can you hear, hear the Autumn soul saying, let us fall in love?” ——— “Em có nghe, mùa thu mưa giăng lá đổ Em có nghe, nai vàng hát khúc yêu đương Và em có nghe, khi mùa thu tới, mang ái ân mang tình yêu tới Em có nghe, nghe hồn thu nói, mình yêu nhau nhé?” (Mùa thu cho em) #hongkonguniversity #universityofhongkong #hku #aliceinhongkong #alicia #autumn #season #seasonalcolor #leaves #leaveschanging #leavesfall #photooftheday #photography #naturephotography #scenery
Ready for next weeks snow! ❄️💛✨