Search Tags for confused

Even if "your" is "my" and "my" is "my" i'm #confused ... OUR HARRYS haha
یادش بخیر زمانی بود آرزومون بزرگ شدن بود. و رویاهای بزرگی که میخواستیم بهشون دست یابیم . ولی الان که بزرگ شدیم. زندگی جوری باهامون رفتار کرد که الان آرزومون پیدا کردن دنده عقب زندگیه که بر گردیم به همون قدیم و بزرگ نشیم . #زندگی_گمشده #سردرگم #رویا #فردا #سخت #آخرش #ماند #برای_من #lost_life #confused #dream #tomorrow #hard #end #stay #forme