اگرنمی‌توانی شاه راه باشی، كوره راه باش،  اگر نمی‌توانی خورشید باشی، ستاره باش،  با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند هر آنچه كه هستی، بهترینش باش...
سقف کوتاه آسمان پرندگان بی بال را به پرواز می خواند و ما روی زمین سر به بالشی پُر از پر خواب پرواز می بینیم... #تخس
تونل ها به ما آموختند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبورهست... تونل ها راست میگویند ؛ راه هست ، حتی از دلِ سنگ! " آنجا كه راه نیست ، خداوند راه را می گشاید... "
می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند ستایش کردم ، گفتند خرافات است عاشق شدم ، گفتند دروغ است گریستم ، گفتند بهانه است خندیدم ، گفتند دیوانه است دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم ! #خط_قرمز #مهمود #خستم
ياد بگيريم كه قضاوت نكنيم... هرکسي خوشگل و خوش تيپه،هرزه نيست... هرکسي ريش داره، مومن نيست... هرکسي خوش زبانه، چاپلوس نيست... هرکسي ميخنده، بي غم نيست... هرکسي زياد کارميکنه، حمال نيست... هرکسي دوچرخه سواره، فقير نيست... هرکسي آدمه، انسان نيست... کسي که سيگار ميکشه، معتاد نيست... کسي که درس نميخونه، خِنگ نيست... کسي که سکوت ميکنه، يل نيست... هر کسي مثل شما رفتار کرد مثل شما نيست... پس زود قضـــــاوت نکنيم #مهمود
باران یا برف … چه فرقی میکند ؟ تو که باشی ، هوا که هیچ ؛ زندگی خوب است … #پس کو😂